Start RODO - klauzula info.
RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 maja 2018 06:18
KLAUZULA INFORMACYJNA
 gospodarka odpadami 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Stolno 105, 86-212 Stolno, e-mailowo   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. telefonicznie (56)6698913
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych - Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachw celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
  4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi min.: gminy powiatu chełmińskiego tworzące Związek  Komunalny,sądy,  organy  ścigania,  podatkowe,podmioty  świadczące  usługi telekomunikacyjne, pocztowe, inne podmioty publiczne,gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora  tzw.  podmiotom  przetwarzającym,  są  nimi  np.:  podmioty  świadczące  usługi informatycznei  inne,  jednakże  przekazanie  Twoich  danych  nastąpić  może  tylko  wtedy,   gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
  7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
  8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
=====================================================================================

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:


1)    listownie na adres siedziby: Stolno 105, 86-212 Stolno

2)    e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    telefonicznie 56/ 669 89 13

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1)    Twoje dane osobowe na podstawie:
     a)    art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
     b)    art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.


2)    Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.


3)    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
    1)    do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 
    2)    w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1


4)    Podanie danych:
    1)    jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
    2)    jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie


5)    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
    1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
    2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
    3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
      a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
      b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
      c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

    4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
      a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
      b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
      c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
      d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.


6)    Podanie Twoich danych:
   1)    jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
   2)    jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie


7)    Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8)    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9)    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

=====================================================================================


KLAUZULA INFORMACYJNA
 Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1)    listownie na adres siedziby: Stolno 105, 86-212 Stolno

2)    e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    telefonicznie 56/ 669 89 13

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1.    Twoje dane osobowe na podstawie:
    1)    art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – rozpatrzenia skargi lub wniosku,
    2)    art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail,
    3)    w zakresie gdy podasz dane wrażliwe, którymi są: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie twojej zgody tj. art. 9 ust. 2 lit a RODO

2.    Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
    1)    zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście, 
    2)    do przedawnienia roszczeń,
    3)    w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody.


4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
   1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania;
   2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
   3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
     a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
     b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
     c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

   4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
     a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
     b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
     c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
     e)    wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
 

5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.


5.    Podanie Twoich danych:
   1)    jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
   2)    jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie


6.    Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.    Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.    Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2019 11:12
 
Copyright © 2024 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Ulotka o segregacji

ePUAP

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj82
mod_vvisit_counterWczoraj214
mod_vvisit_counterBieżący tydzień1889
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1944
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc5674
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc23198
mod_vvisit_counterŁącznie765051

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Sobota
20 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń,
Eliasz, Heliasz, Hieronim, Leon,
Małgorzata, Paweł, Sewera

Do końca roku zostało 165 dni.
Zodiak: Rak