Informacja o nowelizacji Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem kosztów postępowania windykacyjnego. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 sierpnia 2021 10:59

Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie informuje, iż od dnia 20 lutego 2021 r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem kosztów postępowania windykacyjnego (dodatkowe obciążenia finansowe dla dłużników).

Poniżej przekazujemy Państwu klika ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców – podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Zadania gmin - uczestników Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zostały przekazane do Związku, stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonuje w tym przypadku Zarząd Związku.

Zgodnie z art. 6q ust. 1 powołanej ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią dochód związku międzygminnego - zarządowi związku międzygminnego.

Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie to obowiązek. Podstawowe działania obejmują wysyłanie upomnień. Jeżeli te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań tut. Związek ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku/opłaty  - dodatkowych kosztów.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez Urząd Skarbowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.”).

Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spowoduje naliczenie kolejnych kosztów egzekucyjnych.

Osoba która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Przykład:

jeżeli zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 150,00 zł - po wysłaniu do podatnika upomnienia oraz braku zapłaty zaległości wyszczególnionej na upomnieniu nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego - urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł.

Złożą się na to:

  • należność główna w kwocie 150,00 zł, (dla wierzyciela)
  • koszty upomnienia – 11,60 zł (od dnia 13 października 2021 r. 16,00 zł), (dla wierzyciela)
  • opłata manipulacyjna – 100,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
  • oplata egzekucyjna – przy 10% - 15,00 zł, (dla urzędu skarbowego)
  • zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł, (dla urzędu skarbowego)

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

 

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2021 11:01