Informacja na temat nowelizacji Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 grudnia 2021 14:44

Szanowni Mieszkańcy

 

Informujemy, że w bieżącym roku weszła nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wprowadza bardzo duże zmiany w wysokości kosztów egzekucyjnych.

W sytuacji, gdy podatnik w ustawowym terminie nie zapłaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiane są przez organ podatkowy upomnienia i naliczane koszty  upomnienia. Od 13 października 2021 roku koszty te wzrosną z 11,60zł do 16,00zł. Po przekroczeniu wyznaczonego w upomnieniu terminu do zapłaty, wystawiany jest tytuł wykonawczy, który kierowany jest do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości, co niestety wiąże się z naliczeniem kosztów egzekucyjnych, które zostały przez ustawodawcę znacznie podwyższone.

Do kosztów egzekucyjnych zalicza się:

1. opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,

2. opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków (w przypadku wpłaty do urzędu 5%),

3. wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (min. opłaty pocztowe, koszty dojazdu)

4. opłaty za czynności egzekucyjne (min. sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych).

 

Opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy nie są przekazywane do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego .  Stanowią one dochód budżetu państwa.

Przykład:

Kwota zaległości podatkowej 25,00 zł + koszty upomnienia 16,00 zł, razem do zapłaty 41,00 zł.

W przypadku przymusowego ściągnięcia przez Urząd Skarbowy:

- dla Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  41,00 zł zaległa opłata za gospodarowanie odpadami plus koszty upomnienia,

- dla Urzędu Skarbowego 100,00 zł opłata manipulacyjna

4,10 zł opłata egzekucyjna 10%

34,00 zł opłaty pocztowe (średnio 4 przesyłki polecone „zpo”) Razem 179,10 zł., z czego wpływ do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  41,00 zł., wpływ do Urzędu Skarbowego 138,10 zł.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o dokonywanie terminowych wpłat do 20  dnia każdego miesiąca.