Start
Uchwały Zgromadzenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2013 07:26
1. UCHWAŁA NR XII/40/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - pobierz
2. UCHWAŁA NR XI/37/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszkałymi oraz postanowienia
o zaniechaniu odbioru odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości
niezamieszkałych - pobierz
3. UCHWAŁA NR XI/36/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. UCHWAŁA Nr IX/30/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - pobierz
2. UCHWAŁA NR IX/28/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
3. UCHWAŁA NR IX/29/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN POWIATU
CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
_________________________________________________________________________________________________________________________
1. Uchwała nr XXII/69/2018 - w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
2. Uchwała nr XXII/68/2018 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego  - pobierz

1. Uchwała nr XX/63/2017 - w sprawie sprostowania terminu, częstotliwości

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   pobierz

2. Uchwała nr XX/62/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz

3. Uchwała nr XIX/61/2017 - zmieniajaca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości  pobierz

4. Uchwała nr XIX/60/2017 - w sprawie ustalenia wysoości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek

opłaty za pojemnik o określonej pojemności  pobierz


 1. Uchwała nr XII/45/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory  pobierz 2. Uchwała nr VIII/31/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośći   pobierz

 3. Uchwała nr VIII/30/2015 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego   pobierz

 4. Uchwała nr VII/29/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty zapojemnik o określonej pojemności  pobierz

 5. Uchwała nr IV/22/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz

 6. Uchwała nr IV/21/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz
 7. Uchwała nr IV/20/2015 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - pobierz
 8. Uchwała nr IV/19/2015/ - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 9. Uchwała nr IV/18/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 10. Uchwała nr III/17/2015 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 11. Uchwała nr III/16/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 12. Uchwała nr III/15/2015 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 13. Uchwała nr III/14/2015 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz
 14. Uchwała nr III/13/2015 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 15. Uchwała nr III/12/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz
 16. Uchwała nr III/11/2015 - w sprawie postanowienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz
 17. Uchwała nr II/10/2015 - w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 18. Uchwała nr II/9/2015 - w sprawie systemu ochrony zasobów majątkowych w Biurze Związku Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 19. Uchwała nr II/8/2015 - w sprawie misji Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 20. Uchwała nr II/7/2015 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiów i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 21. Uchwała nr I/6/2014 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 22. Uchwała nr I/5/2014 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 23. Uchwała nr I/4/2014 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 24. Uchwała nr I/3/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 25. Uchwała nr I/2/2014 - w sprawie wyboru wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz
 26. Uchwała nr I/1/2014 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  pobierz


 27. Uchwała nr XIV/46/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 28. Uchwała nr XVII/45/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego wraz z informacją o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za 2013 rok pobierz

 29. Uchwała nr XIII/44/2014 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 30. Uchwała nr XIII/43/2014 - w sprawie zmiany planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2014 pobierz

 31. Uchwała nr XII/42/2014 - w sprawie ustalenia wysokości, terminu i trybu wnoszenia składek w roku 2014 przez uczestników Związku pobierz

 32. Uchwała nr XII/40/2014 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego za rok 2013 pobierz

 33. Uchwała nr XII/39/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz

 34. Uchwała nr XII/38/2014 - zmieniające uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 35. Uchwała nr XI/37/2014 - w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz

 36. Uchwała nr XI/36/2014 - zmieniajaća uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłąt za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie opłąty za pojemnik o okrśłonej pojemnośći pobierz

 37. Uchwała nr X/35/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz

 38. Uchwała nr X/34/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz

 39. Uchwała nr X/33/2013 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 pobierz
 40. Uchwałą nr X/32/2013 - w sprawie uchwalenie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2014 rok pobierz
 41. Uchwała nr IX/31/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 42. Uchwała nr IX/30/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odwadami komunalnymi pobierz
 43. Uchwała nr IX/29/2013 - zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu i utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 44. Uchwała nr VII/28/2013 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finasnowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 45. Uchwała nr VII/27/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 46. Uchwała nr VII/26/2013 w sprawie zmiany uchwały VI/10/2013 roku dotyczącej powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Komunanego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 47. Uchwała nr VI/25/2013 - w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu Związku pobierz
 48. Uchwała nr VI/24/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 49. Uchwała nr VI/23/2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pobierz
 50. Uchwała nr V/22/2013 - w sprawie zmiany budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na rok 2013 pobierz
 51. Uchwała nr V/21/2013 - w prawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pobierz
 52. Uchwała nr IV/20/2013 - w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 - 2016 pobierz
 53. Uchwała nr IV/19/2013 - w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na 2013 rok pobierz
 54. Uchwała nr IV/18/2013 - w sprawie powołania Głównego Księgowego Związku pobierz
 55. Uchwała nr III/17/2013 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 56. Uchwała nr III/16/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 57. Uchwała nr III/15/2013 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - pobierz
 58. Uchwała nr III/14/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości: do pobrania tutaj
 59. Uchwała nr III/13/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 60. Uchwała nr III/12/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz
 61. Uchwała nr III/11/2013 - w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - pobierz
 62. Uchwała nr III/10/2013 - w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory - pobierz
 63. Uchwała nr I/6/2013 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 64. Uchwała nr I/5/2013 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 65. Uchwała nr I/4/2013 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 66. Uchwała nr I/3/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 67. Uchwała nr I/2/2013 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz
 68. Uchwała nr I/1/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - pobierz

Poprawiony: czwartek, 13 sierpnia 2020 08:01
 
UWAGA!! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 października 2017 05:52

Informujemy, iż od 1 października zmianie ulegają opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Nowy cennik opłat
 

 
Informacja dotycząca zbiórek objazdowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 sierpnia 2017 10:40
Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego dotyczącą organizacji  zbiórek objazdowych, informujemy że druga zbiórka objazdowa przewidziana w okresie wrzesień / październik 2017 r. nie odbędzie się.
Informacje o terminach przyszłorocznych zbiórek objazdowych zostaną podane na początku roku 2018.
 
Informacja dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów zielonych i liści (odpady biodegradowalne) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 11:18
Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego, informuje o zbliżającym się terminie rozpoczęcia zbiórki odpadów biodegradowalnych - zielonych i liści w ramach selektywnej zbiórki bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z częstotliwością odbioru co cztery tygodnie w okresie od kwietnia do listopada zgodnie z harmonogramem. Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych właściciel nieruchomości winien skierować bezpośrednio do Związku telefonicznie (nr tel 519 084 940, 56/ 669 89 13) bądź też na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgłoszenie umożliwi sprawne dostarczenie worków do gromadzenia ww odpadów. Ponadto przypomina się, że:
- odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, tzn. ścięta trawa, wiaty i liście, rozdrobnione gałęzie, kora, części zielone gałęzi z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Odpady zielone można również zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach; przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK.
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 19
Copyright © 2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Ulotka o segregacji

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj362
mod_vvisit_counterWczoraj493
mod_vvisit_counterBieżący tydzień2968
mod_vvisit_counterMiniony tydzień3208
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc8395
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc13891
mod_vvisit_counterŁącznie398659

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Piątek
18 Września 2020
Imieniny obchodzą
Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda,
Stefania, Tytus, Zachariasz

Do końca roku zostało 105 dni.
Zodiak: Panna